Thrust into The Future

PROMISE

 1. Home
 2. /
 3. Warranty

Warranty Policy

นโยบายการรับประกันสินค้า

         นโยบายการรับประกันสินค้านี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ออลล์ดิสโม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล  0105561027203  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 362/1 ซอยพระรามเก้า 20 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”).

เพื่อมอบความมั่นใจในการใช้งานสินค้าของบริษัท  ภายใต้แบรนด์สินค้าที่ทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายอยู่ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) บริษัทฯ จึงขอมอบการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ ว่าจะปราศจากความชำรุดบกพร่องจากโรงงานผลิต และปราศจากความชำรุดบกพร่องภายใต้การใช้งานปกติตลอดระยะเวลารับประกัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

  1. นิยามของสินค้าที่รับประกัน

“สินค้า” หมายถึง สินค้าที่ผลิต สั่งผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่ายโดยบริษัท ออลล์ดิสโม่ จำกัด ที่ได้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯในประเทศไทยเท่านั้น โดยบนตัวสินค้าต้องมีหลักฐานระบุรุ่น (Model Number) ชุดการผลิต (Lot Number)พร้อมใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความชัดเจนระบุหมายเลขเครื่อง (Model Number) และ ชุดการผลิต (Lot Number) ที่ตรงกันเท่านั้น

  1. ช่วงระยะเวลาที่รับประกัน

วันที่เริ่มต้นในการรับประกันวันแรก คือ วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

วันที่สิ้นสุดในการรับประกัน คือ หนึ่งวันของปีปฏิทินก่อนวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินในปีถัด ๆ ไป

ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 1 มกราคม 2566 มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ดังนั้นวันที่ครอบคลุมในการรับประกันวันสุดท้ายคือ วันที่ 31ธันวาคม 2567 หรือกรณีที่ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีระยะเวลารับประกัน 5 ปี ดังนั้นวันสุดท้ายของช่วงระยะเวลาที่รับประกันคือ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571 เป็นต้น

  1. เงื่อนไขในการรับประกัน

บริษัทฯขอรับประกันคุณภาพสินค้าต่อผู้ที่ซื้อที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการรับประกันสินค้าในทุก ๆ กรณีหากพบข้อมูลของสินค้านั้นเป็นข้อมูลเท็จ หรือ ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยระยะเวลาการรับประกันสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะถูกแยกตามประเภทสินค้าแต่ละรุ่น ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ภาคผนวกในตารางท้ายนโยบายรับประกันสินค้านี้

  1. ส่วนของสินค้าที่รับประกัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะส่วนประกอบภายในตัวเครื่องของสินค้า เช่น แผงหน้าจอ ระบบไฟฟ้า ระบบกลไกภายในตัวเครื่องของสินค้าเท่านั้น

  1. ข้อยกเว้นในการรับประกัน

การรับประกันของบริษัทฯ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่มาจากสาเหตุ ดังนี้

5.1 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นกรณีที่รุ่นของสินค้าหรือบนใบเสร็จรับเงินถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และกรณีที่ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า เลือนจางจนอ่านไม่ชัดเจน หรือถูกลบทิ้ง แก้ไข บิดเบือน ปลอมแปลงไป

5.2 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าส่วนประกอบหรืออะไหล่ของสินค้าซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ออลล์ดิสโม่ จำกัดและ/หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการจากบริษัท ออลล์ดิสโม่ จำกัด

5.3 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าตัวสาธิตและสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ตามที่พนักงานฝ่ายขายได้แจ้งไว้

5.4 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีจากคู่มือการใช้งานหรือไม่ทำตามคำแนะนำจากพนักงานฝ่ายขายสินค้าอย่างเคร่งครัด การใช้งานผิดประเภท การดูแลบำรุงรักษาผิดวิธี หรือ การใช้อุปกรณ์บำรุงรักษาผิดประเภท หรือ เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก เช่น การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม หรือ เกิดจากการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือ เกิดจากการวางสินค้าไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม

5.5 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติตามอายุการใช้งาน เช่น รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วน รอยแตก รอยถลอก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิมบนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า

5.6 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ สัตว์ หรือ สิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว กระแสไฟที่ไม่เสถียร กระแสไฟฟ้ามีคลื่นสนามแม่เหล็กรบกวน อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติ สัตว์ หรือ แมลงเข้าไปในสินค้าหรือกัดทำลายสินค้า เป็นต้น

5.7 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายจากอาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือ ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม หรือ อุปกรณ์ภายในสินค้าสกปรก หรือ การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดวิธี การใช้ขั้วต่อไฟฟ้าผิดประเภท สายไฟหรือตัวตัดไฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดขนาด เป็นต้น

5.8 บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้า หากพบว่าเป็นความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การทำสินค้าตกหล่น  การต่อไฟฟ้าขาเข้าผิด

5.9 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องของสินค้าหลังจากเลยกำหนดระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ได้รับมอบสินค้าแล้ว

5.10 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเป็นผลโดยอ้อม(มิได้เป็นผลโดยตรง) หรือ ความเสียหายที่เกิดจากพฤติการณ์พิเศษ หรือ ความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ดุลยพินิจเด็ดขาดในการพิจารณาข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้าทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  1. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้าซ่อมหรือเคลมประกันสินค้า

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่บริษัท

  1. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเข้าทดสอบเพื่อขอรายงานการวิเคราะห์ความล้มเหลวตามมาตรฐการผลิต

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่บริษัทเรียกเก็บ

สำหรับสินค้าที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน กรุณาติดต่อฝ่ายขายหรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก LINE ID: @alldismo

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแยกประเภทตามกลุ่มสินค้า

กลุ่มสินค้า

รุ่นสินค้า

เวลารับประกัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เครื่องวัดอัตราการไหล Flowmeter ทุกรุ่น 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
วาล์วควบคุม Control Valve ทุกรุ่น 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดระดับความลึก Level Meter ทุกรุ่น 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
เกจวัดแรงดัน ทุกรุ่น 30 วัน เฉพาะความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น
โคมไฟแอลอีดี LED lamp CPS Series 2 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
MD Series 5 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
HL Series 5 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
LR Series 5 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
MX Series 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
ON Series 5 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
PT Series 3 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
SW Series 3 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์

Trusted, reliable and professional services